ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2561 04:35โดยรุ่งฤทัย สายสิม   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2561 04:40 ]


ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25–28 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้29/3/2561  
Comments