หน้าแรก
ผลงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเมืองไทย ทองศรี
       รองผู้อำนวยการ
    กลุ่มบริหารงานบุคคล

    นายทองพูน  โทสิงห์
            รองผู้อำนวยการ
        กลุ่มบริหารงานทั่วไป
          และกิจการนักเรียน

นางฉวีวรรณ  แสงทอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารแผนงาน
และงบประมาณ
นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


https://forms.gle/sHCpdfvjvqkqkuD6A
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร