ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 05:43โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 18:14 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]
ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program : MEP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561
เนื่องด้วยงานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร มีการก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้า เรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 13-23 มีนาคม 2561 ดังนั้นจึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program) : MEP) เพิ่มเติม ไว้ดังนี้ 
15/3/2561  


Comments