ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP)

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:44โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2561 00:58 ]  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ” “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ”
(Mini English Program :MEP)

ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้12/3/2561  


Comments