การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียน

โพสต์15 มิ.ย. 2561 20:14โดยอดิเทพ ถนอมสงวน   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 20:25 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์องผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขต 6 สพม.29
วันที่ 8 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 
<_ดูรูปภาพ_>
8/6/2561 
Comments