ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มี.ค. 2561 22:51โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2561 19:46 โดย อดิเทพ ถนอมสงวน ]

ประกาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครูผู้สอนประจาวิชาได้จัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด ครบตามหลักสูตรกาหนดในรายวิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้ดาเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้15/3/2561  

Comments