ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์3 มี.ค. 2561 04:48โดยนายรนกฤต ยิ่งยง   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2561 05:01 ]

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
    ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนส่งเสริม และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24–28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
บัดนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้3/3/2561  

Comments