กลุ่มสาระภาษาไทย

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวขนิษฐา วงละคร
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางชนัญธิดา ยศม้าว
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางสาวอุรัก อุ่นใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางพรพิศ เพ็ญจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางจตุพร สาระคำ
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นายอรรถชัย เมสังข์
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางสาวสุทธิดา ดวงจำปา
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นางสาวอนงลักษณ์ ใบคำ
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
นายกริช พรมศรี
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
045-399188
Comments