กลุ่มสาระสังคมศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวิบูลย์ นพเทาว์
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางสำเภาทอง รัตนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางสุกัลยา ธงอาษา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางบังอร ปรัสพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นายอุทวน สุนิพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นายสวัสดิชัย ใสเนตร
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางสายสุดา โทสิงห์
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นายโยธิน อาธิเวช
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
นางสาวภาวิณี แก้วคำรอด
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
045-399188
Comments