กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวพันทิพา ช่วงชิง
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางมาลาพร พินธุกรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางเกษมศรี สมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นายชัชนันท์ สมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นายสุทัศ ศรีบุระ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นายศุภกฤต จันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวสำอาง สุขสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางทัศณี สุนิพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวมาฆะศินันจา ทองมูล
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางณัฐริณีย์ สาระพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวมลฤดี รัตนโน
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวศรีฟ้า ศรีพรหม
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวจินตนา คูณสุข
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นายชวภณ เมืองจันทร์
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวเจนจิรา จันชุรี
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวรุ่งฤทัย สมหวัง
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวปิยนุช ศุภษร
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
นางสาวจิราภรณ์ ศรีบุระ
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
045-399188
Comments