กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายโกเมศ รัตนีย์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายสมชาย แสงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายนิรันดร์ ป้องสิงห์
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางปิยวดี ปัฐพี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายอดิเทพ ถนอมสงวน
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายสัญธิชัย สาระคำ
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางสุภาภัค ศรียา
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นางสาวศิริพร แสนทวีสุข
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
นายตระการเกียรติ์ ไชยสัตย์
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
045-399188
Comments