กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุธาสินี กิ่งสกุล
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางจุไรพร ศรีเข้ม
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางเอื้อมพร ชาริชา
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางวิไลวรรณ กิ่งสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นายกิตติคุณ ท่อนเงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวปิยวรรณ วรบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางศิรานุช วิลามาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นายรัชพล ภักดีไทย
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นายจิระพงษ์ แสงวงศ์
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวปิยะกาญจณ์ สกุลว่องไว
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวลำยงค์ แสนทวีสุข
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวจิราพร รวมวงศ์
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวญาณิภา บาลุน
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวCherry Dale Sudelusao
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นายRomeo Bordallo
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
นางสาวสุภาพร ศรีทนษา
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
045-399188
Comments