กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเทพไพศาล แก้วหลวง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-399188
นางทิพพาวรรณ สมหมาย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-399188
นายปรีดา ศรีสงคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-399188
นายอภิวัฒน์ ศิโล
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-399188
นายปรีชา สีคำแท้
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
045-399188
Comments