กลุ่มสาระศิลปะ

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤตพงศ์ กฤตเวทิน
ครูผู้ช่วย 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399188
นายสุวิทย์ หอมสมบัติ
ครู (พนักงานงานราชการ) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399188
นายปิยะณัติ เหล็กกล้า
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399188
นางสาวอภิชญา กัญญะลา
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399188
นายวัชรพล แดงจีน
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
045-399188
Comments