วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล 
2. พัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด เกม สื่ออนาจาร และรู้จักการปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน 
7. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

เป้าประสงค์
1)  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้เทียบเท่าสากล มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
2) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
3) มีการพัฒนา หลักสูตร การวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
4) สถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5) สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจน นำแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
6) ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด เกม สื่ออนาจาร และรู้จักการคบเพื่อนต่างเพศให้ถูกวิธี 

ภาพแห่งความสำเร็จ
      นักเรียน    มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  รักการอ่านการเขียนและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็น คนดี  มีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิต  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนำเสนอผลงานได้ รักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม และสามารถสื่อสาร 2 ภาษา 
     ครู   เป็นครูมืออาชีพ  มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
     ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   หลักการมีส่วนร่วม มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และอิงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award  :TQA)  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
     โรงเรียน   เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อบอุ่น ปลอดภัย มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนภายในและภายนอกองค์กร

Comments