ปรัชญา ตรา สีประจำโรงเรียน


ปรัชญาประจำโรงเรียน
      “ภทฺรปุคฺคลา  วิชฺชา  สมาคเม  สุขํ เสนฺติ”
      เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข


ตราประจำโรงเรียน

     รัศมี 15 แฉก หมายถึง   ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2515
     คบเพลิง หมายถึง    การให้ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง
     เสมาธรรมจักรในวงกลม หมายถึง   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 


สีประจำโรงเรียน
      ม่วง - เหลือง
Comments