แผนที่โรงเรียน

อาณาเขตโรงเรียน
-ทิศเหนือ ( ด้านหลัง )    จดที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง
-ทิศใต้    ( ด้านหน้า )     จดซอยและที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง
-ทิศตะวันออก               จดถนนศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม
-ทิศตะวันตก                 จดที่นาประชาชนบ้านนาเวียง
ที่ตั้ง    เลขที่ 93 หมู่ 7 บ้านนาเวียง  ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
          รหัสไปรษณีย์ 34250
          ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ระยะ 85 กิโลเมตร

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร


Comments