เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์
     สุภาพอ่อนน้อม

อัตลักษณ์
     มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะของผู้เรียน
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ
9. กตัญญู
10. เชิดชูศรีเมืองวิทยาคาร

สมรรถนะ
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา                                                  
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Comments