ประวัติโรงเรียน


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2514  ได้เปิดโรงเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (สาขาอำเภอศรีเมืองใหม่)  มีนักเรียน 1 ห้องเรียน  จำนวน 45 คน ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่เป็นที่ทำการชั่วคราว  มีนายเจริญ  แสนทวีสุข  และนายขจรศักดิ์  รบกล้า  เป็นผู้สอน นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2515  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศโดยใช้ ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร”  ในวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2515  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเจริญ  ช่วงชิง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน  500,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บ้านพักครู  2  หลัง  บ้านพักภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน  1  หลัง  4  ห้อง
วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2516  ย้ายจากโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่มาเรียนในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด  39  ไร่  3  งาน  33  ตารางวา  เดิมเป็นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบของบ้านนาเวียง  หมู่ที่  7  ตำบล   นาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี
          ปี พ.ศ. 2549  เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
          ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
          ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และได้เปิดโรงเรียนสาขาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สาขาคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
          ปี พ.ศ. 2561  ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตโรงเรียน
-ทิศเหนือ ( ด้านหลัง )    จดที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง
-ทิศใต้    ( ด้านหน้า )     จดซอยและที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง
-ทิศตะวันออก               จดถนนศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม
-ทิศตะวันตก                 จดที่นาประชาชนบ้านนาเวียง
ที่ตั้ง    เลขที่ 93 หมู่ 7 บ้านนาเวียง  ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
          รหัสไปรษณีย์ 34250 
         ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระยะ 85 กิโลเมตร

Comments