หน้าหลัก

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมุ่งมั่น พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม
...กำลังปรับปรุง...
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 34250 
Email: mailsk@simuang.ac.th, Tel 045-251623  Fax 045-251624
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
simuang.ac.th and gg.gg/simuang
Best viewed on 1280 x 720 resolutionn