เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม

วันที่โพสต์: 3 เม.ย. 2018, 3:46:09

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ” (Mini English Program :MEP) เพิ่มเติม

ตามที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) เพิ่มเติม ของโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

1. เด็กชายกัมปนาท ปัญญาคง

2. เด็กชายนัฐวัฒน์ คาวัน

3. เด็กชายธนากรณ์ วัฒราช

4. เด็กหญิงญาดา ทับไธสง

5. เด็กชายฟ้าประทาน พระภูมี

ดังนั้นจึงให้ผู้ที่สอบได้ผ่านเกณฑ์ทุกคน ตามประกาศนี้ มารายงานตัว/มอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โดยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนานักเรียนมารายงานตัว/มอบตัวใน วันเสาร์ ที่ 7 เดือน เมษายน 25 61 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร พร้อมชาระเงินค่าบารุงการศึกษา จำนวน 14 ,200 บาท ตามกาหนดการดังนี้

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หากผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด หรือไม่มีผู้ปกครองมาร่วมประชุม ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกอันดับสำรอง ถัดไปขึ้นมาแทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

3/4/2561