กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์หลักประจำปีการศึกษา 2559-2560

ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 4) นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 5) ส่งเสริมผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด เกมส์ สื่ออนาจาร และรู้จักการคบเพื่อนต่างเพศให้ถูกวิธี

กลยุทธ์ที่ 6) สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 7) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต