กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายโกเมศ รัตนีย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมชาย แสงทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลา

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายนิรันดร์ ป้องสิงห์

ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางปิยวดี ปัฐพี

ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอดิเทพ ถนอมสงวน

ครู

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสัญธิชัย สาระคำ

ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุภาภัค ศรียา

ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร แสนทวีสุข

ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายตระการเกียรติ์ ไชยสัตย์

ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขโทรศัพท์

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188

045-399188