ประวัติโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ได้เปิดโรงเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (สาขาอำเภอศรีเมืองใหม่) มีนักเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่เป็นที่ทำการชั่วคราว มีนายเจริญ แสนทวีสุข และนายขจรศักดิ์ รบกล้า เป็นผู้สอน นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศโดยใช้ ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเจริญ ช่วงชิง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณก่อสร้างจำนวน 500,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน 1 หลัง 4 ห้อง

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 ย้ายจากโรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่มาเรียนในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา เดิมเป็นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบของบ้านนาเวียง หมู่ที่ 7 ตำบล นาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) และได้เปิดโรงเรียนสาขาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สาขาคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2561 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตโรงเรียน

-ทิศเหนือ ( ด้านหลัง ) จดที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง

-ทิศใต้ ( ด้านหน้า ) จดซอยและที่นาของประชาชนบ้านนาเวียง

-ทิศตะวันออก จดถนนศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม

-ทิศตะวันตก จดที่นาประชาชนบ้านนาเวียง

ที่ตั้ง เลขที่ 93 หมู่ 7 บ้านนาเวียง ตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34250

ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระยะ 85 กิโลเมตร