คณะผู้จัดทำ

แสดง 33 รายการ
ที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งอีเมล์หน้าที่
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งอีเมล์หน้าที่
001 ชัยรัตน์ ปรัสพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ chairath@simuang.ac.th หัวหน้างานเว็บไซต์ และปฏิทินงานฝ่ายแผนงาน 
002 บังอร ปรัสพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ 401@simuang.ac.th หัวหน้าดูแลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
003 สุกัลยา ธงอาษา ครูชำนาญการพิเศษ 403@simuang.ac.th หัวหน้าดูแลระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
004 อดิเทพ ถนอมสงวน ครู Adithep@simuang.ac.th ผู้ดูแลระบบ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 
006 เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย พนักงานราชการ kassirin@simuang.ac.th สร้าง หัวเว็บไซต์โรงเรียน 
007 ตระการเกียรติ ไชยสัตย์ พนักงานราชการ trakarnkiat@simuang.ac.th งานวีดีโอและประมวลภาพกิจกรรม 
009 วัชราภรณ์ พึ่งภพ เจ้าหน้าที่ 906@simuang.ac.th ดูแลปฏิทินงานและข้อมูลงานสารสนเทศกิจการนักเรียน 
010 ศิริพร แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่ 901@simuang.ac.th ดูแลปฏิทินงานและข้อมูลงานสารสนเทศวิชาการ 
101 ปิยะการณ์ สำเภา ครู 816@simuang.ac.th หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และภาษาจีน 
102 วัชรพล แดงจีน ครูผู้ช่วย watcharapol@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ 
103 สุรีย์พร แก้วกัญญา ครูผู้ช่วย iceinglove@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ 
104 ศิวชญา สายบุตร ครูผู้ช่วย dara111@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ 
105 ณัฐพล วัคภักดี ครูผู้ช่วย guitarkups@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ 
106 กฤตพงศ์ กฤตเวทิน ครูผู้ช่วย krittapong@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานกราฟฟิก 
108 สุภาพร ศรีทนษา ครูอัตราจ้าง 855@simuang.ac.th งานประชาสัมพันธ์ 
11 ปิยวดี ปัฐพี ครูชำนาญการพิเศษ 713@simuang.ac.th ดูแลปฏิทินฝ่ายงานบุุคคล 
11 สุภวรรณ ธิวงศ์ษา ครูชำนาญการพิเศษ 712@simuang.ac.th ดูแลปฏิทินฝ่ายงานบุุคคล 
12 จันทร์เพ็ญ กัญญะลา ครูชำนาญการพิเศษ 706@simuang.ac.th ข้อมูลงานการเงิน 
13 อุรัก อุ่นใจ ครูชำนาญการพิเศษ 103@simuang.ac.th ข้อมูลงานทะเบียน 
14 อุทวน สุนิพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ 408@simuang.ac.th  
15 วิไลวรรณ กิ่งสกุล ครูชำนาญการพิเศษ 805@simuang.ac.th ข้อมูลงานบุคคลฯ 
16 ศิรานุช วิมาลาศ ครูชำนาญการพิเศษ 812@simuang.ac.th ข้อมูลห้องเรียนพิเศษ MEP 
17 สุทัศ ศรีบุระ ครูชำนาญการพิเศษ 307@simuang.ac.th ข้อมูลห้องเรียนพิเศษ Gifted 
18 จิระพงษ์ แสงวงศ์ ครู 814@simuang.ac.th ข้อมูลงานบุคคลฯ แปลภาษาญิ่ปุ่น 
19 อรรถชัย เมสังข์ ครู 109@simuang.ac.th ข้อมูลงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯและห้องสมุด 
20 จตุพร สาระคำ ครู 151@simuang.ac.th ข้อมูลงานวิชาการ 
21 สุธิดา ดวงจำปา ครู 106@simuang.ac.th ข้อมูลงานวิชาการ 
23 อนุสิษฐ สำเภา ครู 204@simuang.ac.th  
24 ศิรินนภา นามมณี ครู 211@simuang.ac.th ข้อมูลงานบุคคลฯ 
25 โยธิน อาธิเวช ครูผู้ช่วย 406@simuang.ac.th  
28 กิตติภา ธงอาษา พนักงานราชการ 252@simuang.ac.th ข้อมูลงานกิจการนักเรียน 
29 จินตนา คูณสุข พนักงานราชการ 353@simuang.ac.th ข้อมูลงานบุคคลฯ 
30 ปิยนุช ศุภษร ครูอัตราจ้าง 351@simuang.ac.th ข้อมูลงานพัสดุ 
แสดง 33 รายการ
Comments